LiveZilla Live Chat Software

Terme en Voorwaardes

Definisies:

EFO: Elektroniese fondsoorplasing via internetbankdienste. Ook algemeen verwys na EFT.

Gebruiker: ’n Verbruiker wat voorafbetaalde dienste via EFO’s koop.

Prepaid24: Prepaid24 Airtime (Pty) Ltd , n maatskappy met filliaalmaatskappye en Handelsname soos Koopkrag24 daarmee geassosieer .


Registrasiebesonderhede: E-posadres, selfoonnommer, meternommer, munisipaliteits- of ander besonderhede wat Prepaid24 vir die uitvoer van transaksies mag aanvra.

Derde Party: Enige ander party waarmee Prepaid24 saamwerk om te verseker dat ’n diens aan die gebruiker gelewer word. Dit sluit in: munisipaliteite, privaatmetermaatskappye, selfoonnetwerke, internetplatforms en verkoopsmaatskappye wat deur munisipaliteite en telefoonnetwerke gekontrakteer word.

Kommunikasie: Kommunikasie met betrekking tot hierdie ooreenkoms sal slegs deur e-pos geskied. Geen sellulêre of ander kontaknommers sal deur Prepaid24 verskaf word nie. Herlaaibewys of PIN: ’n Reeks nommers wat Prepaid24 via ’n elektroniese medium aan die gebruiker stuur. Dit kan ’n sms, ’n e-pos of enige boodskap via ander elektroniese platforms insluit.

Kennisname: Kennisname word beskou as die tyd waarop Prepaid24-ondersteuningspersoneel ’n navraag lees en nie die tyd waarop die navraag gestuur is nie.

Herlaaibewys of PIN: ’n Reeks nommers wat Prepaid24 via ’n elektroniese medium aan die gebruiker stuur. Dit kan ’n sms, ’n e-pos of enige boodskap via ander elektroniese platforms insluit.

Terme & voorwaardes

1. Algemeen

1.1. Die terme en voorwaardes tussen Prepaid24 en die kliënt sal geensins die terme en voorwaardes tussen die kliënt, die bank en/of enige diensverskaffer ongeldig verklaar of elimineer of wysig nie.

1.2. Gebruikers aanvaar dat Prepaid24 nie ’n depositonemende lisensie (’n banklisensie) hou nie. Prepaid24 word verbied om namens die gebruiker enige fondse in bewaring te hou wat nié die opbrengs van betalings is wat vir ’n spesifieke produk gedoen is nie.

1.3. Prepaid24 aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies weens foutiewe inligting wat deur ’n kliënt verskaf is nie, bv. die verkeerde selfoonnommer, elektrisieteitsmeternommer of e-posadres. Prepaid24 sal egter alles in sy vermoë doen om die verskafde voorafbetaalde nommer of meter te herlaai.

2. Kopiereg

Tensy uitdruklik geskrewe toestemming van Prepaid24 ontvang is, mag Derde Partye of gebruikers nie ’n Prepaid24-logo of enige ander gepatenteerde grafika of handelsmerk van Prepaid24 gebruik om ’n skakel na hierdie tuiste te skep nie. Prepaid24 mag hierdie reg te enige tyd herroep. Derde Partye of gebruikers word ’n beperkte, nie-ekslusiewe reg gegun om ’n hiperskakel na hierdie tuiste te skep mits so ’n skakel Prepaid24 nie op ’n valse, misleidende, kleinerende of enige lasterlike wyse uitbeeld nie.

3. Intellektuele eiendomsregte

Al die handelsmerke, data en inhoud op hierdie webtuiste, insluitend maar nie beperk nie tot sagteware, databasisse, teks, videosnitte, grafika, hiperskakels, private inligting, ontwerpe en ooreenkomste, is die eiendom of het as lisensieverlener Prepaid24, en word deur plaaslike en internasionale wetgewing en verdragte teen skending van enige derde party beskerm.

4. Prepaid24-diensverskaffing

4.1 Ten einde bedrog en korrupsie te vermy, is daar ’n weiering op duplikaatherlaaipogings. Dit beteken dat dieselfde selfoonnommer met presies dieselfde bedrag, moontlik nie binne 24 uur herlaai sal word nie. Indien sulke duplikaatherlaaings wel binne die bestek van die 24 uur verwerk word sal Klousule 4.5 van toepassing wees. Voorkom dit deur die spesifieke toestel eenvoudig met ’n effens gewysigde bedrag te herhaai.

4.2 Alhoewel Prepaid24 die meeste herlaaiings binne enkele minute uitvoer, waarborg Prepaid24 geensins ’n omkeertyd nie. Die hoofrede hiervoor is Prepaid24 se afhanklikheid van 3de Partye.

4.3 Transaksies sal eers verwerk word nadat die EFO-betaling deur die bank goedgekeur is.

4.4 Navrae rakende herlaaiings wat nie uitgevoer word nie, sal vinnig en doeltreffend deur Prepaid24 hanteer word. Alhoewel die meeste persoonlike kommunikasie vanaf Prepaid24 na die gebruiker binne ’n uur of twee na ontvangs van ’n navraag geskied, verbind Prepaid24 hom daartoe om binne twee werksdae na die ontvangs van kennisgewing van die mislukte transaksie op support.prepaid24.co.za, persoonlik met die gebruiker te kommunikeer rakende die bepaalde transaksie. Die enigste rede waarom Prepaid24 hierdie reg voorbehou, is om kommunikasie met alle gebruikers te verseker gedurende ’n kritieke stelselweiering van enige derde party.

4.5 Sou ’n gebruiker om enige rede ’n terugbetaling aanvra, sal sodanige terugbetaling verwerk word, tensy ’n bewys of PIN deur Prepaid24 aangevra is voordat sodanige versoek onder Prepaid24 se aandag gebring is. Die tyd waarop hierdie versoek deur die gebruiker gerig word, sal nie as die tyd beskou word waarop Prepaid24 in kennis gestel is nie. Die tyd van aanmeldings word beskou as die tyd waarop Prepaid24-ondersteuningspersoneel van so ‘n versoek bewus gemaak is. Outomaties geprogrammeerde prosesse loop voortdurend in die agtergrond in ’n poging om onsuksesvolle transaksies te herlaai. Om hierdie rede kan Prepaid24 nie aanspreeklik gehou word vir herlaaiings wat plaasvind binne die vensterperiode vanaf gebruiker se stuur van navraag tot die ondersteuningspersoneel se bewuswording van die navraag nie.

4.6 Sou ’n bewys of PIN nie uitgereik word nie en Prepaid24 se ondersteuningspersoneel van ’n gebruiker se versoek om terugbetaling in kennis gestel word, sal sodanige terugbetaling binne twee werksdae geskied, mits Prepaid24 oor die bankbesonderhede van die spesifieke gebruiker beskik. Indien dit nie die geval is nie, sal die ondersteuningspersoneel die besonderhede aanvra. Met ontvangs van die inligting behou Prepaid24 weereens die reg voor om die terugbetaling binne twee dae uit te voer.

5. Tariewe

5.1 Prepaid24 bied ’n metode vir die verkryging van voorafbetaalde lugtyd- en elektrisiteitsbewyse deur internetbankmetodes en infrastruktuur te kombineer. Prepaid24 behou die reg voor om enige of alle koste en regsgelde van gebruikers, wat hulle herlaaibewyse ontvang het, af te trek. Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om voldoende bewys van betaling tot bevrediging van die bank en/of Prepaid24 te lewer, sou die kliënt ’n herlaaiing of terugbetaling eis.

5.2 Prepaid24 verwerk sellulêre herlaaiings kosteloos aan die gebruiker.

5.3 Prepaid24 verskaf elektrisiteitsherlaaiings kosteloos aan die gebruiker. Die enigste uitsonderings is die Richardsbaai- en Mbombela-munisipaliteit wat 5% op die waarde van die herlaaiing hef.

5.4 Alle pryse sluit BTW in.

5.5 Standaardtariewe geld vir USSD-dienste.

5.6 Tshwane & Ekurhuleni-gebruikers betaal ’n diensfooi van R30 vir verwerking van onbeperkte transaksies en kliëntondersteuning in die voorafgaande maand. Hierdie bedrag word afgetrek van die eerste aankoop na afloop van die maand waarin hierdie transaksies aangegaan is.

6. Gebruikersgedrag en –verantwoordelikheid

6.1 Sou die gebruiker ’n transaksie met Prepaid24 aangaan, erken en aanvaar die gebruiker die moontlike vertraging tussen enige van die Derde Partye wat by die suksesvolle herlaaiing van sy SIM of elektrisiteitsmeter betrokke is. Sou ’n gebruiker foutiewe registrasiebesonderhede aan Prepaid24 verskaf, of tydens die transaksie in die bank onvoldoende besonderhede gee, is dit die gebruiker se verantwoordelikheid om die korrekte selfoonnommer of meternommer te stuur wat herlaai moet word. Sodanige inligting moet die navraag vergesel wat via die ondersteuningsbladsye gerig word.

6.2 Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om Prepaid24 via die ondersteuningsblad in kennis te stel indien die gebruiker sy of haar herlaaibewys nie binne 15 minute ontvang het nie.

7. Privaatheid

Geen besonderhede van enige gebruiker op ons webtuiste wat enige produk koop, sal aan enige derde party verskaf word nie.

8. Vrywaring en waarborg

8.1 Prepaid24 is bloot ’n betaalplatform en waarborg nie die bewyse of PIN’s wat verskaf word nie. Waarborge word deur Derde Partye verskaf. Dit is daardie maatskappye se verantwoordelikheid dat produkte in ’n werkende toestand is. Sou enige bewys of PIN nie in ’n werkende toestand wees nie, onderneem Prepaid24 om alles in sy vermoë te doen om die gebruiker met die verkryging van ’n werkende bewys of PIN by te staan deur gebruikers van alle tersaaklike kontakbesonderhede van verskaffers te voorsien. Prepaid24 aanvaar dus geen verantwoordelikheid vir ’n “werkende” bewys of PIN nie, maar onderneem bloot om die eindgebruiker in aanraking met die verskaffer te bring, en moet as sodanig geïnterpreteer word.

8.2 Transaksies waar die kliënt ’n foutiewe meternommer verskaf het en Prepaid24 hierdie foutiewe nommer herlaai het, kan nie ongedaan gemaak word nie. Prepaid24 kan ook nie vir enige verlies verantwoordelik gehou word nie.

8.3 Gebruikers verstaan, en is dit eens dat hierdie webtuiste en die inligting, dienste, produkte en materiaal wat daarin verskaf word, op ’n “soos dit is” en “soos beskikbaar”-basis aangebied word. Gebruikers erken uitdruklik dat hulle hierdie webtuiste geheel en al op eie risiko gebruik.

8.4 Tot die volste omvang toelaatbaar ingevolge toepaslike wetgewing, verwerp Prepaid24 en sy filiaalmaatskappye alle waarborge van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseerd, insluitend maar nie beperk nie tot enige waarborge van titel of waarborge van verhandelbaarheid of geskiktheid vir ’n bepaalde doel. Geen mondelinge of geskrewe inligting wat deur Prepaid24 of sy geaffilieerdes, beamptes, direkteure, werknemers, agente, verskaffers, handelaars, borge, lisensieverleners of diesulkes verskaf is, sal ’n waarborg skep nie; gebruikers sal ook nie op enige sodanige advies of inligting staatmaak nie.

8.5 U gee uitdruklik te kenne dat gebruik van hierdie webtuiste, insluitend al die inhoud, data of sagteware waartoe hierdie webwerf toegang verleen, of wat daardeur verspei of afgelaai word, geheel en al op eie risiko geskied. U begryp en stem saam dat enige skade aan u besigheid of rekenaarstelsel of verlies aan data wat uit die aflaai van sodanige inhoud, data en/of sagteware voortspruit, geheel en al u eie verantwoordelikheid is.

8.6 U erken dat Prepaid24 en sy geaffilieerde maatskappye geensins enige inligting, produkte of dienste beheer wat deur Derde Partye op of deur hierdie werf verskaf word nie, behalwe soos anders op skrif ooreengekom. Prepaid24 en sy geaffilieerdes aanvaar geen verantwoordelikheid en bied geen waarborge of voorstellings met betrekking tot die akkuraatheid, tydigheid, volledigheid, betroubaarheid of bruikbaarheid van inhoud of produkte wat deur Derde Partye op hierdie webwerf beskikbaar gestel word nie.

8.7 Nóg Prepaid24 nóg enige geaffilieerde maatskappy bied enige waarborg dat hierdie webtuiste, of inhoud, aan u vereistes sal voldoen, of dat die webtuiste of inhoud ononderbroke, tydig, veilig of foutloos sal wees, of dat defekte, indien enige, reggestel sal word nie. Prepaid24 stel nie voor nie en waarborg nie dat materiaal op hierdie tuiste of inligting wat deur Prepaid24 via e-pos of ander kanale verskaf word, akkuraat, volledig, betroubaar, tydig of foutloos sal wees nie. Prepaid24 bied ook geen waarborg betreffende die resultate wat verkry is deur die gebruik van Prepaid24 of sy inhoud, of betreffende die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van inligting wat deur gebruik van hierdie tuiste bekom is nie.

8.8 Prepaid24 aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade wat deur ’n gebruiker gely word nie, insluitend, maar nie beperk nie, tot verlies van data as gevolg van vertragings, nie-aflewerings van inhoud, sms’e of e-posse, netwerk- of stelselweierings, lêerkorrupsie of diensonderbrekings wat deur die nalatigheid van Prepaid24, sy geaffilieerdes of ’n gebruiker se eie foute en/of nalatigheid veroorsaak is. Prepaid24 verwerp enige waarborg of voorstelling dat die vertroulikheid van inligting wat deur hierdie webtuiste oorgedra is, gehandhaaf sal word. Al die inligting wat op hierdie webtuiste verskyn, word sonder ’n voorstelling of waarborg, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, verskaf, en Prepaid24 en sy geaffilieerdes aanvaar nie enige aanspreeklikheid teenoor die gebruiker in hierdie opsig nie.

9. Geskille

Prepaid24 en die gebruiker, "die Partye", kom onherroeplik ooreen dat enige geskil wat uit bogenoemde terme en voorwaardes ontstaan, soos volg besleg sal word:

9.1 Die Partye sal eerstens alles in hulle vermoë doen om die geskil op vriendskaplike wyse deur onderhandeling te besleg . Dit behels dat die een party die ander skriftelik na ’n vergadering sal nooi in ’n poging om die geskil binne dertig (30) dae van die skriftelike uitnodiging te besleg.

9.2 Sou sodanige onderhandeling misluk, kom die Partye onherroeplik ooreen dat die geskil na geadministreerde bemiddeling verwys word ooreenkomstig die bepalings van die Arbitrasiestigting van Suid-Afrika ("AFSA");

9.3 Sou die geskil nie deur bemiddeling besleg word nie, kom die Partye onherroeplik ooreen dat die geskil finaal deur arbitrasie besleg sal word. Die arbitrasieverrigtinge sal ooreenkomstig die AFSA-arbitrasiereëls, in Johannesburg, Suid-Afrika geskied, voor ’n enkele arbiter wat ooreenkomstig daardie reëls aangestel is indien die bedrag in dispuut minder as R1 000 000 (eenmiljoen rand) beloop OF drie arbiters indien die bedrag in dispuut meer as R1 000 000 (eenmiljoen rand) beloop.

9.4 Die arbiter sal die Partye se wens om sodanige geskil vinnig, ekonomies en vertroulik te besleg, respekteer; verder sal hy verplig wees om sy besluit skriftelik te motiveer.

9.5 Die Partye kom onherroeplik ooreen dat die beslissing in die arbitrasieverrigtinge finaal en bindend op die Partye sal wees; sodanige besluit sal ten uitvoer gebring word en mag ’n bevel van ’n hof van toepaslike jurisdiksie gemaak word.

9.6 Die arbiter sal ’n beslissing ten opsigte van die arbitrasiekoste maak, met inagneming van die substantiewe sukses van elkeen van die Partye se betoë in die verrigtinge.


Die Partye kom die volgende ooreen:
Die aard van enige geskil wat uit hierdie ooreenkoms spruit, die oplossing daarvan kragtens hierdie klousule, insluitend enige getuienis en/of bewyse wat kragtens die bepalings van hierdie besleggingsklousule voorgelê word, en enige skikkingsooreenkoms kragtens hierdie klousule sowel as enige arbitrasiebeslissing, sal as vertroulike inligting beskou word.

Indien genoodsaak, verhinder hierdie klousule nie Partye nie om op dringende basis tussentydse verligting van ’n hof van toepaslike jurisdiksie in afwagting van die uitkoms van die onderhandelings, bemiddeling of arbitrasiebeslissing te verkry nie. Die bepalings van hierdie klousule bly bindend op die Partye, ondanks enige beëindiging of kansellasie van hierdie Ooreenkoms.

10. Beperking van aanspreeklikheid

10.1 Onder geen omstandighede, insluitend sonder beperking nalatigheid, word Prepaid24 of sy geaffilieerdes, beamptes, direkteure, werknemers, agente, verskaffers, voorsieners of enige ander party betrokke by die skepping, produksie, oordrag of verspreiding van Prepaid24 aanspreeklik gehou vir enige indirekte, onvoorsiene, spesiale, gevolglike of bestraffende skade voortspruitend uit of weens die gebruiker se onvermoë om Prepaid24 of enige ander inhoud wat deur die webtuiste verskaf word, te gebruik nie. Dit sluit die gevolge van ongemagtigde toegang tot, of wysiging van u oordragte of data of ander inligting wat gestuur of ontvang word in, insluitend maar nie beperk nie tot skade weens verlies aan wins, data of ander ontasbare goedere, selfs as Prepaid24 oor die moontlikheid van sodanige skade ingelig is.

10.2 Nóg Prepaid24 nóg sy geaffilieerdes aanvaar enige aanspreeklikheid teenoor u in verband met enige produk, diens of andersins, wat ten gevolge van hierdie webwerf gekoop of gebruik word. Die gebruiker is uitdruklik daarvan bewus dat Prepaid24 ’n diens verskaf wat daarop gemik is om diensverskaffer en diensverbruiker met mekaar in verbinding te bring. Verder aanvaar Prepaid24 geen verantwoordelikheid vir die kwaliteit, betroubaarheid, veiligheid, funksie, volhoubaarheid van ’n produk of diens wat as ten gevolge van hierde webwerf gekoop of gebruik of andersinds benut word nie.


Standaardterme en voorwaardes van toepassing op alle kompetisies wat gedeeltelik of in geheel deur Prepaid24 aangebied of bevorder word, of met Prepaid24 geassosieer word:

 1. Slegs persone wat 18 jaar en ouer is, behalwe werknemers van Prepaid24 en onmiddellike familielede, mag deelneem.
 2. Die wenner sal die persoon wees wat die eindresultaat van die wedstryd korrek voorspel.
 3. Die wenner ontvang prysgeld soos aangedui op Sosiale Media Platforms.
 4. Indien die wenner ‘n Prepaid24-klient is, sal die prysgeld verdubbel. ‘n Prepaid24 klient is ‘n klient wat produkte ter waarde van R250 of meer gedurende die voorafgaande twee maande gekoop het.
 5. Indien daar meer as een korrekte inskrywing is, sal die Klientediensbestuurder die gelukkige wenner by wyse van ‘n trekking bepaal.
 6. Die prys is nie oordraagbaar of onderhandelbaar nie.
 7. Slegs een inskrywing per persoon sal toegelaat word.
 8. Die trekking sal plaasvind op die Woendsdag wat volg op die wedstryd.
 9. Wenner sal op Prepaid24 se Facebook-blad aangekondig word.
 10. Die beoordelaar se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 11. PP24 behou die reg voor om op enige stadium die kompetisiereëls te wysig of die kompetisie te kanselleer.
 12. Deur aan die kompetisie deel te neem, aanvaar deelnemers die terme en voorwaardes.


One Loyalty-lede:

Enige One Loyalty-lid wat reeds ’n geregistreerde gebruiker van Prepaid24 of enige Prepaid24-geaffilieerde is, sal nie vir die kontantterug-aanbod kwalifiseer nie.